Vedtægter


 Hent vedtægterne som pdf

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en frivillig forening.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Branchen former og vedligeholder de fysiske rammer om borgeres og virksomheders virke – i form af bygninger, byrum og anlæg. Den skaber værdi og arbejdspladser og sætter på mange måder sit præg på samfundet. Med den centrale placering følger naturligt et ansvar for branchens samspil med sine omgivelser.

Foreningen har til formål at være et forum, hvor vi styrker virksomhedernes evne til at indtænke samfundsansvar og bæredygtighed som et forretningsparameter og udveksler viden og erfaringer på tværs af ejendoms-, bygge-og anlægsbranchen. Aktiviteterne fokuserer blandt andet på:

 • at bidrage til en samfundsansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark
 • at styrke virksomhedernes relationer til interessenter og det omgivende samfund
 • at højne virksomhedernes forretningsmæssige professionalisme – herunder evnen til at afdække og håndtere risici og forretningspotentialer.

Som udgangspunkt for aktiviteterne udgiver og vedligeholder foreningen et charter for byggeriets samfundsansvar, som tiltrædes af alle medlemmer. Charteret beskriver områder, hvor byggeriets parter særligt har efterspurgt et fælles fundament for samfundsansvar. Ved tiltrædelse af charteret vedkender man sig en række principper. Der er til hvert princip en række eksempler på, hvordan de kan omsættes til praksis. Den enkelte virksomheds ambitionsniveau, dens ejerskab og regulering (offentlig/privat) og i øvrigt den rolle den har i byggeriet vil være afgørende for, hvordan principperne implementeres i danske bygge- og anlægsprojekter.

Medlemskabet forpligter ikke medlemmer til at have bestemte holdninger om samfundsansvar i byggeriet ud over støtte til charterets principper.

Foreningen er ikke høringsberettiget og har ikke selvstændige holdninger til bestemte modeller for samfundsansvar i byggeriet ud over støtte til charterets principper. Derfor kan bestyrelsesmedlemmer udelukkende udtale sig overordnet og principielt om byggeriets samfundsansvar på foreningens vegne.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer af foreningen optages efter ansøgning alle typer af professionelle bygherrer, bygherrerådgivere, arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder samt udførende entreprenør-, håndværks- og leverandørvirksomheder med aktiviteter inden for byggeri og anlæg i Danmark. Efter bestyrelsens kvalificerede skøn kan også optages andre typer af virksomheder og organisationer end de ovenfor nævnte. Som medlem tiltræder man charteret for byggeriets samfundsansvar.

Derudover kan efter bestyrelsens kvalificerede skøn optages associerede medlemmer i form af eksempelvis studerende og enkeltpersoner med relation til branchen, virksomheder, organisationer, myndigheder og uddannelsesinstitutioner, som ikke kan underskrive charteret, men som på anden vis kan bidrage til at understøtte foreningens formål. Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning. Eksklusionen kan dog af det pågældende medlem indbringes for førstkommende generalforsamling.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamling afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Danmark i april eller maj måned.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 • Bestyrelsens årsberetning
 • Vedtagelse af hovedlinjer for foreningens arbejde i det kommende år
 • Godkendelse af revideret årsregnskab
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 • Medlemsforslag
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden for generalforsamlingen til foreningens medlemmer med mindst 21 dages varsel. Den udsendte dagsorden vedlægges det reviderede årsregnskab samt eventuelle medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen. Indkaldelsen vedlægges endvidere fuldmagtsblanket, som skal tilbagesendes til foreningens sekretariat eller medbringes på generalforsamlingen med angivelse af, hvem der på medlemmets vegne afgiver stemmer på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, og alle beslutninger, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og om opløsning af foreningen, vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller opløsning kræves dog, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af samtlige medlemmer, men forslaget er ved-taget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkaldes snarest muligt, dog senest inden 3 måneder, til et nyt møde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer uden hensyn til antallet af mødende.

Et medlem af foreningen kan lade sig repræsentere og give stemme på generalforsamlingen ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af foreningen.

§ 5 Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 6-8 personer, der vælges på foreningens generalforsamling blandt medarbejdere hos medlemmerne. Bestyrelsens medlemmer virker i bestyrelsen for foreningens interesser som helhed, og møder derved ikke med mandater fra bestemte medlemsgrupper. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal generalforsamlingen sikre, at der i bestyrelsen er bred repræsentation for medlemsvirksomhederne, herunder at synspunkter fra de største bygherretyper er repræsenterede. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal komme fra bygherrevirksomheder og resten fra øvrige virksomheder. Herudover vælges op til tre suppleanter, henholdsvis en suppleant fra en bygherrevirksomhed og resten fra øvrige virksomheder.

Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen. Dog kan man maksimalt vælges i 3 perioder. Denne bestemmelse gældende fra tidspunkt for vedtægtsændringen.

Hvis et bestyrelsesmedlem forlader sin stilling som medarbejder hos medlemmet, og ikke får ansættelse hos et andet medlem, udtræder vedkommende af bestyrelsen.

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en forperson og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes enten én gang i kvartalet eller efter en ved årets begyndelse fastlagt mødeplan. Herudover kan et bestyrelsesmøde afholdes, når formpersonen skønner, at der er behov herfor, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden udsendt 7 dage inden afholdelse.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formpersonens stemme afgørende.

Der føres referat over drøftelserne på bestyrelsens møder.

§ 6 Sekretariat

Bestyrelsen kan vælge at lade en tilknyttet sekretariatsfunktion står for den daglige varetagelse af foreningens formål. I givet fald fastlægges vilkår og retningslinjer for sekretariatsarbejdets udførelse af bestyrelsen.

Sekretariatet kan eksempelvis bistå forpersonen og bestyrelsen ved planlægning af bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsarrangementer og skal sørge for, at bestyrelsen modtager al væsentlig information i forbindelse med foreningens virke.

Personer fra sekretariatet kan deltage uden stemmeret ved bestyrelsesmøder.

§ 7 Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af bestyrelsesforpersonen og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Udmeldelse

Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens sekretariat senest med 6 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

§ 10 Revision

Foreningens årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

§ 11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og opgøres under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser. Der foretages de afskrivninger, der besluttes af bestyrelsen.

§ 12 Ophør

Ved opløsning af foreningen skal en eventuel formue anvendes til velgørende formål efter generalfor-samlingens valg.

Ingen medlemmer har ved opløsning eller ved udmeldelse af foreningen noget krav på foreningens formue